Dėl paramos skyrimo DPS

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR gyventojų pajamų mokesčio 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymui Nr. XIII- 1705, 1 procentą nuo išskaičiuotų gyventojų pajamų mokesčio galima skirti  būtent profesinėms sąjungoms. Tai naujovė, kuri netrukdo skirti įprastų 2 procentų įvairiems paramos gavėjams. Tiesiog įstatymo pakeitimas sureikšmina profesinių sąjungų veiklą ir leidžia joms tikėtis gyventojų paramos. Nuoširdžiai prašytume atliekant metinę deklaraciją 2 procentus ir (arba) 1 procentą gyventojų pajamų mokesčio skirti Panevėžio kolegijos DPS, kodas 302996891.

Paramos skyrimo Instrukcija

Ministras A. Monkevičius: geriausius sprendimus galima priimti ne „iš viršaus“, o įtraukiant visą bendruomenę

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius susitiko su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) tarybos nariais. Susitikime sutarta glaudžiai bendradarbiauti ieškant geriausių sprendimų bendriems iššūkiams įveikti.

Plačiau:

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministras-a-monkevicius-geriausius-sprendimus-galima-priimti-ne-is-virsaus-o-itraukiant-visa-bendruomene

LAMPSS RAŠTAS Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui

Aukštųjų mokyklų „reforma“ prasidėjo jau 2009 m. antikonstituciniu Mokslo ir studijų įstatymu, todėl pirmieji pajutome eksperimento pasekmes. Dar tebevykstanti aukštojo mokslo reforma ir naujai pradėtas mokyklų finansavimo modelio pertvarkymas idėjine prasme yra tinkami dabartinėje valstybės situacijoje, tačiau patys procesai vykdomi chaotiškai, neužkardant potencialių grėsmių ir neužkertant kelio vidiniam susipriešinimui sistemoje, nematant prioritetų. Ankstesnių politikų priimti sprendimai, jų nekompetentingumas, liberalistinis požiūris ir kitų valstybių patirties nepamatuotas perkėlimas į tam Lietuvoje neparengtą sistemą šiandien duoda neigiamus rezultatus, bet tai padarę politikai neprisiima atsakomybės ir tik aštrina šiandieninę situaciją. Tikimės, kad išanalizavęs susidariusią padėtį Vyriausybės atstovas ŠMS ministras atsakingiau priims sprendimus, įsiklausęs į socialinių partnerių išsakytas pastabas, siūlymus, ir vyks tikslingas bei nuoširdus dialogas, o ne vienos pusės viršenybės demonstravimas. Norėtume prašyti gerb. Ministrą susitikti su Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais ir aptarti šiuos klausimus:

 

Toliau skaityti ČIA:

2019-01-23SMM-PDF

Kreipimasis į Vyriausybę ir streikuojančią profsąjungą

Šiuo metu vykstantys įvykiai kelia susirūpinimą LR Vyriausybės ir streikuojančios profsąjungos laikysena demokratinio proceso metu. LR Vyriausybės nenoras derėtis ir LR Vyriausybės vadovo patarėjų bandymas taikiai streikuojančius mokytojus visuomenės akyse vaizduoti kaip “teroristus” demokratinėje valstybėje yra nepriimtinas. Asmenys leidę sau išsakyti tokią poziciją turėtų būti atstatydinti iš jų užimamų pareigų LR Vyriausybėje. Jeigu ir toliau LR Vyriausybė vengs tiesioginių derybų su streikuojančia profsąjunga bei darys spaudimą streikuojantiems mokytojams, apribos jų judėjimo laisvę švietimo ir mokslo ministerijoje ar ribos jų pilietines teises susitikti su visomis suinteresuotomis šalimis, LAMPSS prisijungs prie streikuojančių mokytojų ir reikalaus LR Vyriausybės visiško atsistatydinimo.

Taip pat, LAMPSS reikalauja, kad LR vyriausybė paviešintų tikrąją mokytojų reikalavimų apimtį eurais nes 300 mln. eurų suma, lyginant su ta kuri jau yra skirta mokytojų atlyginimų padidinimui dešimčia procentų (17,4 mln. eurų) neatrodo įtikinamai. Taip pat, prašome, kad nurodant sumą būtų kartu nurodyta, kokia šių pinigų dalis bus grąžinti valstybei sumokant visus tiek darbdavio, tiek ir darbuotojo mokesčius.

Savo ruožtu, LAMPSS siekdamas, kad būtų laikomasi LR įstatymų, rekomenduoja A. Navicko vadovaujamai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atnaujinus derybas su LR Vyriausybe apleisti ŠMM patalpas ir derybų eigoje laikytis LR įstatymų.

LAMPSS pirmininkė   A. Lapinskienė

 

 

Reiškiame nepasitikėjimą švietimo ir mokslo ministre

Švietimo šakos kolektyvinė sutartis (toliau – Sutartis), pasirašyta 2017-11-22, apima ir aukštąjį mokslą (toliau – AM). Šiai Sutarčiai įgyvendinti buvo paskirti darbo grupių vadovai (Švietimo ir mokslo ministrės 2018-01-03 įsakymas Nr. V10).

Šios Sutarties 4.1–4.6 punktai akcentuoja, kad Šalių santykiai grindžiami lygiateisiškumo, sąžiningumo, tarpusavio pagarbos, priimtų įsipareigojimų vykdymo principais. Taigi Šalys yra įpareigotos nepažeisti vienos kitų diskrecijos, priimant svarbius sprendimus, tačiau to, deja, nesilaikoma.

Tai pagrindžia faktas, kad buvo pažeistas Sutarties 9.13 punktas, nes sudarant valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos gerinimo grupę (2017-11-30) LAMPSS nebuvo apie tai informuotas, nebuvo pakviesti ir į grupės darbą įtraukti LAMPSS deleguoti atstovai, nors minėtas punktas tai numato.

Dar LAMPSS derantis su ŠMM dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties 9.1 punkto kilo nemaža problemų, tačiau 2017-06-15 AM profesinėms sąjungoms išvedus kelis šimtus aukštųjų mokyklų darbuotojų į mitingą prie LR Seimo ir Vyriausybės, vis dėlto pavyko susitarti ir buvo rasta 22,6 mln. Eur dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimams didinti. Tačiau sąžiningas ir motyvuotas šių lėšų paskirstymas neužtikrintas. Pinigus, kurie skirti pagal Švietimo šakos kolektyvinę sutartį, ŠMM paskirstė PAŽEISDAMA esminį socialinio teisingumo principą, kuriam atstovauja ir kurį gina LAMPSS. Jei šias lėšas ŠMM būtų padalinusi socialiai teisingai, tai visų aukštųjų mokyklų dėstytojams ir mokslo darbuotojams atlyginimų didinimo fondas būtų skaičiuojamas aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičių padauginus iš 231 Eur/mėn.

Dabartinis ŠMM patvirtintas skaičiavimas ir toliau didina aukštųjų mokyklų dėstytojų bei mokslo darbuotojų socialinę atskirtį ir pažeidžia bei didina ir šiaip gana didelius skirtumus tarp skirtingų aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio. Dabar pinigai darbo užmokesčiui didinti paskirstyti taip: LSMU (280,2 Eur/mėn. vienam darbuotojui (vid.)), ASU (270,8 Eur/mėn. (vid.)), VU (262,8 Eur/mėn. (vid.)), KTU (257,0 Eur/mėn. (vid.)), VGTU (215,4 Eur/mėn. (vid.)), VDU (211,0 Eur/mėn. (vid.)), LMTA (210,6 Eur/mėn. (vid.)), VDA (204,6 Eur/mėn. (vid.)), KU (180,3 Eur/mėn. (vid.)), MRU (170,0 Eur/mėn. (vid.)), LSU (166,0 Eur/mėn. (vid.)), ŠU (140,9 Eur/mėn. (vid.)), LEU (121,5 Eur/mėn. (vid.)).

Taigi dabartinės valdžios „socialinis teisingumas“ reiškia tik tai, kad ir taip didelius darbo užmokesčius, lyginant su LEU, ŠU ir kitais universitetais, gaunantiems LSMU dėstytojams ir mokslo darbuotojams prie algos vidutiniškai bus pridėta papildomai 49 eurai per mėnesį. Kad tai įvyktų, ŠMM nusprendė iš kiekvieno LEU darbuotojo atimti vidutiniškai po 110 eurų per mėnesį, ŠU – po 90 eurų per mėnesį ir t. t. LAMPSS tokiam socialiai neteisingam skirstymui nepritaria ir REIŠKIA VIEŠĄ NEPASITIKĖJIMĄ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRE. Jeigu ir toliau ministrė manipuliuos, kaip jai patogiau, pasirašyta Švietimo šakos kolektyvine sutartimi, išeisime į gatves ir pareikalausime, kad ji atsistatydintų.

 

LAMPSS tarybos 2017-01-17 sprendimas.

 

LAMPSS pirmininkė dr. Asta Lapinskienė