DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PASKELBTO NEPASITIKĖJIMO KOLEGIJOS TARYBA IR SAVO DELEGUOTŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMO

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA

 DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS PASKELBTO NEPASITIKĖJIMO KOLEGIJOS TARYBA IR SAVO DELEGUOTŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMO

Šiuo metu Panevėžio kolegijoje susiklostė išskirtinė situacija –dėl nesprendžiamų esminių institucinių problemų vienas savivaldos organas – kolegijos Akademinė taryba balsų dauguma pareiškė nepasitikėjimą kitu kolegijos valdymo organu – kolegijos Taryba. Kolegijos akademinė taryba nutarė atšaukti tuos išorinius kolegijos Tarybos narius (Raimondą Dambrauską (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorių), Česlovą Gutauską (buvusį VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės vyriausiąjį gydytoją), Povilą Žagunį (Panevėžio rajono savivaldybės merą)), kuriuos ji patvirtino kolegijos tarybos kadencijai. Kolegijos akademinė taryba taip pat reikalauja sukviesti visuotinį kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimą, kuriame būtų svarstomas pasitikėjimo akademinės bendruomenės deleguotais kolegijos Tarybos nariais (Birutė Dalmantienė (Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų katedros vedėja), Reda Jonušauskienė (Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų katedros lektorė), Ričardas Kliminskas (Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas studijoms), Dalia Urbonienė (Panevėžio kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė)) klausimas ir balsuojama dėl jų atšaukimo iš kolegijos Tarybos.

Susiklosčius tokiai sudėtingai situacijai, kuomet nei vienas kolegijos valdymo organas nebegali priimti sprendimų, vyksta nuolatinės teisinės diskusijos dėl sprendimų ir valdymo veiksmų teisėtumo, Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Taryba, pritardama kolegijos Akademinės tarybos sprendimui nori atkreipti Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės dėmesį,  kad kolegijos Taryba ne kartą savo sprendimais leido suprasti, kad veikia neatsakingai ir nevykdo jai įstatymu priskirtų funkcijų:

  1. 2013 metų birželio mėn. 26 dieną Panevėžio kolegijos Taryba, pademonstravo neatsakingumą, be finansinio pagrindimo patvirtindama naują kolegijos valdymo struktūrą teikiamą kolegijos direktoriaus. Šiai kolegijos valdymo struktūros pertvarkai nepritarė kolegijos Akademinės tarybos nariai.
  2. 2014 metų lapkričio 26 d. (Nr.V4-12) vykusiame Akademinės tarybos posėdyje priimtas sprendimas: Akademinės tarybos pateiktus pasiūlymus dėl Panevėžio kolegijos valdymo struktūros tobulinimo teikti svarstyti Panevėžio kolegijos Tarybai artimiausiame Tarybos posėdyje. Akademinės tarybos patvirtintame valdymo struktūros pertvarkos projekte numatytas valdymo grandies etatų skaičiaus mažinimas siekiant ekonomiškiau ir efektyviau naudoti Kolegijos lėšas. Manome, kad kolegijos Taryba, delsdama priimti šiuos sprendimus, pažeidžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 str. ir tinkamai nevykdo jai įstatymu priskirtų funkcijų.
  3. Kolegijos Taryba nevykdo arba nepriima sprendimų, kurie suderinti visuose kolegijos valdymo lygmenyse, apsvarstyti bendruomenėje, Akademinėje taryboje ir siekiant skaidrumo ir kolegijos lėšų panaudojimo racionalumo turėtų būti vykdomi nedelsiant. Toks kolegijos Tarybos elgesys gali būti traktuojamas kaip asmeninis kai kurių Tarybos narių suinteresuotumas. Kolegijos direktoriaus pertvarkos metu vykdyti sprendimai sudarė sąlygas viešų ir privačių interesų konfliktui: direktoriaus vykdytos valdymo struktūros pertvarkos metu dauguma vidinių kolegijos Tarybos narių skirti į tiesioginio pavaldumo direktoriui postus, todėl sunku paneigti, jog jie beatodairiškai pritaria direktoriaus sprendimams nesigilindami į jų esmę ir į tai, kad tie sprendimai prieštarauja pačios Tarybos priimtoms nuostatoms. Antrojo pavaduotojo (pavaduotojo studijoms) etato įkūrimas, prieštarauja kolegijos Tarybos patvirtintai Kolegijos struktūrai, kur tokio etato nebuvo numatyta.
  4. Kolegijos Taryba, neatsižvelgdama į Akademinės tarybos siūlymus, patvirtino Viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą ir neįtraukė reikalavimo kandidatui į kolegijos direktoriaus pareigas „turėti mokslo daktaro laipsnį“ , neatsižvelgdama į tai, kad kolegija yra viešoji įstaiga turinti įstatymu įtvirtintą autonomiją ir visiškai teisėtai gali nustatyti savo reikalavimus kandidatams. Konstatuotina, kad šiuo sprendimu kolegijos Tarybos nariai ignoravo akademinės bendruomenės interesus, kuriuos atstovauja Akademinė taryba.
  5. Vidiniai kolegijos Tarybos nariai buvo rinkti nuo dėstytojų ir mokslo darbuotojų, kolegijos Tarybos narių kėlimas ir rinkimas buvo vykdomas fakultetų ir filialų susirinkimuose, tačiau šiuo metu galiojančioje valdymo struktūroje šių padalinių jau nebėra – akivaizdu, kad būtini nauji vidinių kolegijos Tarybos narių rinkimai, nes pažeidžiama teisėto demokratiško esamų padalinių atstovavimo kolegijos valdymo organe teisė.

Pradėdamas eiti pareigas kolegijos Tarybos narys Tarybos posėdyje aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka pasirašo įsipareigojimą vadovautis aukštosios mokyklos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Taryba  kreipiasi į Panevėžio kolegijos Tarybos narius ir siūlo atsakingai įvertinti susidariusią valdymo krizę Panevėžio kolegijoje ir siekiant išvengti tolesnio šios krizės eskalavimo, prašo juos garbingai atsistatydinti.

  Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

Henrikas Sinickas

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjungos Taryba atšaukia 2015-12-09 Panevėžio kolegijos darbuotojų įspėjamąjį dviejų valandų streiką.

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS TARYBA

DĖL ĮSPĖJAMOJO STREIKO ATŠAUKIMO

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjungos Taryba atšaukia 2015-12-09 Panevėžio kolegijos darbuotojų įspėjamąjį dviejų valandų streiką.

Panevėžio kolegijos profesinė sąjunga neatsisako reikalavimo įvykdyti kolektyvinio darbo ginčo dėl Kolegijos valdymo ir struktūros pertvarkos taikinimo komisijos 2014-04-01 protokole Nr PS1-8 užfiksuotus nutarimus ir 2014 metų lapkričio 26 d. (Nr.V4-12) Akademinės tarybos  pateiktus pasiūlymus.

Panevėžio kolegijos direktoriui ir Kolegijos Tarybai neįvykdžius šio  reikalavimo iki 2016 m. sausio  25 d., Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga   planuoja organizuoti įspėjamąjį Panevėžio kolegijos darbuotojų streiką.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos Tarybos pirmininkas

Henrikas Sinickas

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO KREIPIMASIS

Gerbiami  universitetų, kolegijų bendruomenių nariai,

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), vienijantis 15 aukštųjų mokyklų, derasi su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) dėl geresnių darbo sąlygų (tarp jų – ir darbo užmokesčio) dėstytojams. Derybose dalyvauja ir mokytojų profesinės sąjungos, kurios yra vienos gausiausių šakoje. Šiuo metu mokytojų profesinės sąjungos sustabdė derybas ir paskelbė gruodžio 8 d. visuotinį įspėjamąjį streiką. LAMPSS mokytojų reikalavimams pritaria. Švietimo ir mokslo ministerija, reaguodama į mokytojų profesinių sąjungų grasinimą įspėjamuoju streiku, kaip visada laikosi principo „skaldyk ir valdyk“: ŠMM siekia perkelti aukštosioms mokykloms 2016 m. biudžete skirtą finansavimą mokytojams (ŠMM raštas Finansų ministerijai 2015-11-27 Nr. SR-5532 „Dėl asignavimų perkėlimo…“, žr. pridedamą priedą „ŠMM raštas Finansų ministerijai“). Juk reikia atiduoti rėkiančiam. Kodėl aukštosios mokyklos tyli? Kodėl neturi savo balso? Todėl, kad profesinių sąjungų judėjime dalyvauja minimaliai dėstytojų, mokslo, bibliotekos ir kt. darbuotojų. Juk aišku, jeigu nebūsime vieningi, mus išlaužys po virbelį. Paskelbkime judėjimą, kad mes už aukštąjį mokslą Lietuvoje, mes atsakingi už Lietuvos vaikų ateitį, mums reikia specialistų visuose sektoriuose. Jeigu nesiruošiate palikti Tėvynės, prisidėkite kokiu nors indėliu: nario mokesčiu, darbu, idėjomis, aktyviu dalyvavimu ir t. t. Stokite į savo universiteto profesinę sąjungą. Galite rašyti tiesiai mums lampss@ktu.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo taryba

2015-12-03

 

 

PANEVĖŽIO KOLEGJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA 2015-12-09 SKELBIA ĮSPĖJAMAJĮ 2 VALANDŲ STREIKĄ

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas, vadovaudamasis Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įstatais ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76 str., 77 str. 4 d., atsižvelgdamas į tai, kad 2014-04-01 Taikinimo komisijos sprendimas nėra vykdomas, 2015-12-09 nuo 8 val. iki 10 val. skelbia Panevėžio kolegijos darbuotojų įspėjamąjį dviejų valandų streiką. Streikui vadovauja profesinės sąjungos susirinkimo išrinktas streiko komitetas.

Panevėžio kolegijos profesinė sąjunga įspėjamuoju streiku reikalauja įvykdyti kolektyvinio darbo ginčo dėl Kolegijos valdymo ir struktūros pertvarkos taikinimo komisijos 2014-04-01 protokole Nr. PS1-8 užfiksuotus nutarimus.

Panevėžio kolegijos direktoriui ir Kolegijos Tarybai neįvykdžius įspėjamojo streiko reikalavimų iki 2016 m. sausio  25 d., Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga   rengiasi  ilgalaikiam Panevėžio kolegijos darbuotojų streikui.

Įspėjamuoju streiku dėl taikinimo komisijos sprendimo nevykdymo profesinė sąjunga siekia parodyti nepasitikėjimą ir Panevėžio Kolegijos taryba, kuri demonstruoja neveiklumą nevykdydama taikinimo komisijos nutarimų ir nepriima visai Kolegijos bendruomenei aktualių ir svarbių sprendimų.

 

Taikinimo komisijos 2014-04-01 protokolas Nr. PS1-8:

http://blog.panko.lt/dps/2014/04/10/pateikiame-kolektyvinio-ginco-nutarimu-dokumentus/

Veiksmai streiko metu:

instrukcija streiko metu