2013.02.25 Panevėžio kolegijos DPS taryba įteikė darbdaviui reikalavimus kolektyviniam darbo ginčui

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos

TARYBA

Panevėžio kolegijos direktoriui

REIKALAVIMAI

2013-02-25

Panevėžys

 Panevėžio kolegijoje mūsų duomenimis dirba 78 etatiniai dėstytojai dirbantys pagal galiojančias iki 2014 m. darbo sutartis, kuriose yra nurodyti tarnybinio atlyginimo koeficientai.  Pažeidžiant Viešo administravimo įstatymo (1999 m. Nr. 60-1945, aktuali redakcija nuo 2011-01-10) 7 straipsnį Panevėžio kolegijos Direktorius vienašališkai priėmė sprendimą sumažinti tarnybinio atlyginimo koeficientus tik etatiniams dėstytojams.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau DPS) Taryba 2013 m. vasario 25 dienos posėdyje apsvarsčiusi klausimą „Dėl reikalavimų Panevėžio kolegijos Direktoriui“, vadovaudamasi Darbo kodekso 69 str. 1 d. kelia ir įteikia darbdaviui šiuos reikalavimus:

1. Nedelsiant atšaukti neteisėtą direktoriaus 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22 „Dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų ir koncertmeisterių (akompaniatorių) darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-218, 5 punkto keitimo“, kuris pažeidžia DK 47-o straipsnio 4 ir 10 dalis, numatančias, kad įmonėje nesant darbuotojų atstovų darbdavys prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai privalo apie priimamų sprendimų vykdymo datą, priežastis, teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius bei dėl darbuotojų numatytas priemones darbuotojus informuoti iš anksto tiesiogiai arba visuotiniame darbuotojų susirinkime. Įsakymas įteisinantis sprendimą dėl darbuotojų tarnybinių koeficientų mažinimo pasirašytas nesilaikant minėto straipsnio reikalavimų. Taip pat šis įsakymas pažeidžia Darbo kodekso vieną iš pagrindinių principų (DK 2 str., 1 d. 4 p.), kad vienos įstaigos darbuotojai turi lygias teises gauti vienodą atlyginimą už tą patį darbą, nes šiuo įsakymu nustatomas skirtingas toje pačioje pareigybėje dirbančių darbuotojų tarnybinio koeficiento dydis. Šiame įsakyme nenurodytas mėnesinis maksimalus darbo valandų skaičius, už kurį mokamas atlyginimas.

2. Atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą finansinę situaciją Panevėžio kolegijos DPS Taryba reikalauja nutraukti priedų ir  priemokų mokėjimą kolegijos administracijai ir specialistams, išskyrus dėstytojus, vadovaujančius katedroms.

3. Mažėjant studentų skaičiui ir įstaigos gaunamam finansavimui Panevėžio kolegijos DPS Taryba reikalauja mažinti administracijos pareigybių skaičių ne mažiau 30 procentų.

4. Reikalaujame, kad keičiant Kolegijos darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientus būtų laikomasi visų darbuotojų lygių galimybių principo (DK 2 str. 1d. 4 p.).

5. Neatšaukus direktoriaus 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22, vykstant kolektyvinio darbo ginčo procedūrai, reikalaujame sustabdyti ginčytiną sprendimą (žr. 1 reikalavimą) ir jį įteisinančio įsakymo vykdymą.

6. Reikalaujame šiame dokumente išdėstytus reikalavimus nagrinėti Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (DK 70 str.). Apie priimtus sprendimus dėl kiekvieno reikalavimo informuoti Panevėžio kolegijos DPS tarybą raštu.

DPS Tarybos informacija

24 atsakymai į “2013.02.25 Panevėžio kolegijos DPS taryba įteikė darbdaviui reikalavimus kolektyviniam darbo ginčui”

 1. O kas yra administracija? Katedrų sekretorės? Gal reiktų konkretinti reikalavimus? nes administracijoje daugumos koeficientai toli gražu nesiekia dėstytojų lygio, nors darbuotojai dirba su magistro laipsniais. Ar tikrai profsąjunga gina DARBUOTOJŲ teises? Ar čia tik „etatinių lektorių“ profsąjunga. Reikia dialogo, reikia išgirsti ir kitą nuomonę,

 2. Kolektyviniu ginču ir siekiame pradėti dialogą su darbdaviu, nes į kitas priemones nebuvo atsakyta. Pirmiausia derybose reikalautume stabdyti priemokas už darbus, kuriuos atlikti įpareigoja pareiginės instrukcijos ir lygybės principo, jei jau mažėjame, tai visi. Tačiau derybas reikia pradėti. Profesinės sąjungos tarybos nuomone, pats priedų mokėjimas susiklosčius tokiai finansinei situacijai kuomet reikia mažinti atlyginimus yra amoralus.
  Profesinė sąjunga gina visų darbuotojų teises, kaip ir numatyta jos įstatuose.

 3. Kolegijos administracijos sąrašą įsakymu tvirtina direktorius. Gal jo ir reikėtų šiandien paklausti, kas tame įsakyme išvardinti ? Derybos ir skirtos tam, kad apie tai būtų kalbama,o ne tylima. Kviečiame jungtis į profsajungą 🙂

 4. Ar visai tiksli informacija? Juk yra ir dėstytojų kurie turi sutartis tik metams (terminuotas) – jie irgi turėjo susipažinti su informacija apie atlyginimų mažinimą?

 5. Administracija, studijas aptarnaujantis personalas, ūkio dalis. Ar jų teises ginate? Ar jūs siūlote ir bibliotekininkams, laborantams, katedrų sekretorėms mažinti nuo minimumo? Kiek yra žinoma Panevėžio kolegijos dėstytojų atlyginimai visada siekia ŠMM ministro nustatytus maksimumus ir yra vieni didžiausių Lietuvoje? Gal dėl to ir atsirado tokia skylė Kolegijos biudžete?

 6. Manyčiau, ne pedagogams spręsti kiek kokių darbuotojų kolegijoje turi dirbti.
  Tuo labiau, kad specialistai ir tai dvigubai/trigubai mažiau gauna už dėstytojus.
  Be to, ar daug yra periodiškas po 100 ar 200 litų priedas specialistams gaunant beveik minimalų atlyginimą, už naktinį, papildomą ar viršvalandinį darbą? Tuo labiau, kai visose kitose įstaigose žymiai didesni atlyginimai specialistams, kaip juos išlaikyti kolegijoje?
  Kodėl turi kentėti mažiausias pajamas gaunatys darbuotojai, dėl daugiausiai pajamų gaunančių dėstytojų įsiskaudinimo?
  Gal mažinant administracijos pareigybių skaičių sumažinti ir dėstytojų skaičių 30%, kuo pamatuoti šie skaičiai? Nors vieni administracijos darbuotojai turi dirbti puse metų už kitų administracijos darbuotojų mėnesio atlyginimą, ar jie taip pat verti „dėstytojų profsąjungos“ bausmės, kad paskirti dirbti administracijoje? Gal steigti dar vieną „administracijos profsąjungą“ apginti puolamiems administracijos darbuotojams?

  Ar ne geriau atlyginimų klausimus spręsti dialogo, tikslaus paskaičiavimo, o ne įsiskaudinimo metodais?

 7. Jokiu būdu tai nėra darbuotojų profsąjunga – tai tik dėstytojų profsąjunga. Kolegijoje pasidalinimas tarp dėstytojų ir administracijos tapo ryškus. Aš būdamas dėstytoju gaunu priekaištus net iš administracijos sekretorių gaunančių 1000 Lt atlyginimus + 100 litų priedus, kuriuos mes dėstytojų profsąjunga norime nubraukti. Kolegijos tinklapyje yra finansinės ataskaitos – pabandykite paskaičiuoti ir pamatysite, kad administracijos atlyginimai yra mažesni už mūsų (dėstytojų). Aš nesijungsiu į profsąjungą – kam tas karas? Prieš ką kovojama? Kiršinami vieni su kitais. Direktoriaus atlyginimas mažesnis nei profesorių – arba profsąjunga išpūtė burbulą arba aš kažko nesuprantu. Finansinėse ataskaitose pateikti ir priedai, gal tik man kaip su matematika susijusiam žmogui tai yra suprantama? Priedai jiems (administracijai) padeda išgyventi. Be to profsąjungos žingsniuose nematau konkrečių faktų. Ar jūs remiatės faktais? Visuotiniame susirinkime kažkodėl nenagrinėjote finansinės ataskaitos….

 8. Aš esu administracijos darbuotojas, bet pagal antrąją darbo sutartį dirbu 0,25 etato dėstytoju. Ar esu įskaičiuota į 78 dėstytojų skaičių?

 9. Aš esu administracijos darbuotojas, bet turiu 0,25 etato dėstytojo. Ar aš esu tarp tų 78 etatinių dėstytojų, minimų reikalavimų preambulėje? Gavau įspėjimo lapelį apie būsimą darbo sutarties pakeitimą – lektoriaus koeficiento mažinimą.

 10. Kiek žinau, kolegijos etatų sąrašo kategorijoje „specialistai“ yra tik bibliotekininkai ir kompiuterių inžinieriai. Ar tikrai profsąjunga žino, kad jiems mokami priedai (2 punkte reikalaujama nebemokėti)? Bibliotekininkių alga nesiekė minimumo…

 11. Kokiu principu vadovaujantis komentarai publikuojami arba ne? Nekeliu jokių pretenzijų -noriu tik išsiaiškinti. Aš parašiau du komentarus – jie nebuvo nei necenzūriniai, nei kurstantys nesantaiką… Tad koks kriterijus nulėmė, kad po būsenos „Laukiama patvirtinimo“ komentaras dingo?

 12. Kodėl neskelbiate visų komentarų?

 13. Jeigu Jūs nežinote, kas sudaro administraciją ir jeigu Jūs manote, kad Jūsų atlyginimai Jūsų netenkina, patartina keisti savo darbo profiliį į dėstytojo, o profsąjunga gina visų skriaudžiamų darbuotojų interesus….pamąstykite ar verti būti administracijoje ar norite tapti dėstytojais

 14. Kodėl slepiate ir nerodote komentarų????

 15. Keista kad suskaičiavote tik tinklapiuose skelbiamus telefono numerius ir padarėte grandiozinę išvadą apie administracijos darbuotojų skaičių. Gal tiksliau atsiversti kitų kolegijų direktorių metines ataskaitas ir pažiūrėti kiek ten dirba darbuotojų??? pvz, Utenos kolegijos

 16. Komentarai peržiūrimi kartą į parą. Dirbame visuomeniniais pagrindais 🙂

 17. Laukiame derybų ir kaip ir jūs tikimės sužinoti.

 18. Pirmiausia reikėtų gauti informaciją. Kadangi ji oficialiai nepateikiama, derybos kaip numato įstatymas ir padės viską sudėlioti į vietas.

 19. Preambulėje ir paminėjome, jog tikslios informacijos neturime. Tikimės, jog derybose ji bus pateikta.

 20. Gal ir dėl to. Tačiau pakolkas pirmiausia mažinimas, po to informacija. Reikia dialogo, o ne įsakymų. To ir siekiame oficialiai.

 21. Puikūs ir tikslūs klausimai. Juos ir reikėtų užduoti derybų metu.

 22. Mieli profesinės sąjungos atstovai atsakykite, nuo kada Jūs pradedate priiminėti į darbą, kad siūlote pamąstyti ar nenorime tapti dėstytojais?

 23. Diskusija rodo, kad daugybę klausimų reikia atsakyti vieni kitiems. Tačiau anoniminė erdvė ne vieta asmeniškumams. Stabdome komentarus, inicijuojami teisiniai procesai, tikimės kad būsite taip pat aktyvūs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.