Dėl DPS nario mokesčio

DĖMESIO!

Profesinės sąjungos nario mokestį ( 0,5 % nuo priskaičiuoto atlyginimo  ) galima sumokėti vienu iš šių būdų:

1) parašyti prašymą, kad Panevėžio kolegijos buhalterija pervestų nario mokestį į Panevėžio kolegijos DPS sąskaitą,

2) asmeniškai, prisijungus prie internetinės bankininkystės, atlikti nario mokesčio pervedimą į Panevėžio kolegijos DPS sąskaitą,

3) asmeniškai kreiptis į Panevėžio kolegijos DPS Tarybos narius ir  sumokėti nario mokestį grynais, gaunant pinigų priėmimo kvitą.

Prašytume profesinės sąjungos nario mokestį už vasario mėnesį sumokėti iki kovo 10 d.

Panevėžio kolegijos DPS sąskaita:Kodas: 302996891, A.S. LT117300010134447581, bankas „Swedbank“.

DPS Tarybos informacija

2013.02.25 Panevėžio kolegijos DPS taryba įteikė darbdaviui reikalavimus kolektyviniam darbo ginčui

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos

TARYBA

Panevėžio kolegijos direktoriui

REIKALAVIMAI

2013-02-25

Panevėžys

 Panevėžio kolegijoje mūsų duomenimis dirba 78 etatiniai dėstytojai dirbantys pagal galiojančias iki 2014 m. darbo sutartis, kuriose yra nurodyti tarnybinio atlyginimo koeficientai.  Pažeidžiant Viešo administravimo įstatymo (1999 m. Nr. 60-1945, aktuali redakcija nuo 2011-01-10) 7 straipsnį Panevėžio kolegijos Direktorius vienašališkai priėmė sprendimą sumažinti tarnybinio atlyginimo koeficientus tik etatiniams dėstytojams.

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau DPS) Taryba 2013 m. vasario 25 dienos posėdyje apsvarsčiusi klausimą „Dėl reikalavimų Panevėžio kolegijos Direktoriui“, vadovaudamasi Darbo kodekso 69 str. 1 d. kelia ir įteikia darbdaviui šiuos reikalavimus:

1. Nedelsiant atšaukti neteisėtą direktoriaus 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22 „Dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų ir koncertmeisterių (akompaniatorių) darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-218, 5 punkto keitimo“, kuris pažeidžia DK 47-o straipsnio 4 ir 10 dalis, numatančias, kad įmonėje nesant darbuotojų atstovų darbdavys prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai privalo apie priimamų sprendimų vykdymo datą, priežastis, teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius bei dėl darbuotojų numatytas priemones darbuotojus informuoti iš anksto tiesiogiai arba visuotiniame darbuotojų susirinkime. Įsakymas įteisinantis sprendimą dėl darbuotojų tarnybinių koeficientų mažinimo pasirašytas nesilaikant minėto straipsnio reikalavimų. Taip pat šis įsakymas pažeidžia Darbo kodekso vieną iš pagrindinių principų (DK 2 str., 1 d. 4 p.), kad vienos įstaigos darbuotojai turi lygias teises gauti vienodą atlyginimą už tą patį darbą, nes šiuo įsakymu nustatomas skirtingas toje pačioje pareigybėje dirbančių darbuotojų tarnybinio koeficiento dydis. Šiame įsakyme nenurodytas mėnesinis maksimalus darbo valandų skaičius, už kurį mokamas atlyginimas.

2. Atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą finansinę situaciją Panevėžio kolegijos DPS Taryba reikalauja nutraukti priedų ir  priemokų mokėjimą kolegijos administracijai ir specialistams, išskyrus dėstytojus, vadovaujančius katedroms.

3. Mažėjant studentų skaičiui ir įstaigos gaunamam finansavimui Panevėžio kolegijos DPS Taryba reikalauja mažinti administracijos pareigybių skaičių ne mažiau 30 procentų.

4. Reikalaujame, kad keičiant Kolegijos darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientus būtų laikomasi visų darbuotojų lygių galimybių principo (DK 2 str. 1d. 4 p.).

5. Neatšaukus direktoriaus 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22, vykstant kolektyvinio darbo ginčo procedūrai, reikalaujame sustabdyti ginčytiną sprendimą (žr. 1 reikalavimą) ir jį įteisinančio įsakymo vykdymą.

6. Reikalaujame šiame dokumente išdėstytus reikalavimus nagrinėti Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatyta kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (DK 70 str.). Apie priimtus sprendimus dėl kiekvieno reikalavimo informuoti Panevėžio kolegijos DPS tarybą raštu.

DPS Tarybos informacija

Pareiškimas visuotiniame susirinkime

Panevėžio kolegijos DPS Taryba visuotinimae kolegijos darbuotojų susirinkime neišgirdusi iš direktoriaus informacijos, kurios prašė, paskelbė pareiškimą, kuris išsako DPS nuostatas susiklosčiusioje situacijoje:

Panevėžio kolegijos Darbuotojų profesinė sąjunga

 Panevėžio kolegijos Direktoriui

PAREIŠKIMAS

 

 1. Atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą finansinę situaciją Panevėžio kolegijos DPS Taryba pareiškia, kad priedų ir  priemokų išmokėjimas administracijai ir specialistams už darbą numatytą jų pareigybiniuose nuostatuose yra amoralus ir netoleruotinas. Todėl Taryba reikalauja nedelsiant nutraukti jų mokėjimą ir pasilieka sau teisę kreiptis Kolegijos steigėją ir į viešosios įstaigos veiklą kontroliuojančias institucijas dėl finansinio audito institucijoje.
 2. Mažėjant studentų skaičiui ir įstaigos gaunanam finansavimui Taryba konstatuoja, kad administracijos pareigybių skaičius yra išpūstas ir reikalauja jį mažinti.

 

DPS Tarybos informacija

Kviečiame kolegijos darbuotojus aktyviai dalyvauti visuotiniame susirinkime

Panevėžio kolegijos DPS primena, jog 2013 m. vasario 22 d. (penktadienį), 14 val. Kolegijos aktų salėje kolegijos Direktoriaus iniciatyva kviečiamas visuotinis Panevėžio kolegijos bendruomenės ir Panevėžio kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimas, kuriame kolegijos Direktorius pateiks savo metinę veiklos ataskaitą.

Panevėžio kolegijos DPS kviečia visus darbuotojus aktyviai dalyvauti susirinkime ir pateikti kolegijos vadovui klausimus apie šiuo metu kolegijos vadovybės priimamus sprendimus dėl susidariusios finansinės situacijos sprendimo ir taupymo priemonių.

2013-02-18 d. d Direktoriaus sukviestame kolegijos administracijos darbuotojų ir kolegijos DPS susitikime be kitų klausimų ir diskusijų Panevėžio kolegijos DPS Taryba įteikė direktoriui siūlymus dėl visuotiniame susirinkime pateikiamos informacijos:

I. Remiantis Viešųjų įstaigų (toliau VĮ) įstatymo 12 str. nauja redakcija nuo 2011 m. lapkričio 1 d. Panevėžio kolegijos DPS Taryba siūlo Direktoriui savo veiklos ataskaitoje visuotiniam susirinkimui pateikti ir šiuos punktus:

 1. VĮ darbuotojų skaičius finansinių metų      pradžioje ir pabaigoje, tame tarpe atskirai – administracijos ir valdymo      personalo skaičius;
 2. VĮ sąnaudos valdymo išlaidoms;
 3. Duomenys apie VĮ vadovą, įstaigos išlaidos      vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms VĮ vadovo išmokoms;
 4. VĮ išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario      darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.

II. Siekiant paaiškinti susiklosčiusią Kolegijoje finansinę situaciją Panevėžio kolegijos DPS Taryba siūlo direktoriui savo veiklos ataskaitoje visuotiniam susirinkimui pateikti atskirai informaciją apie išmokėtus priedus ir priemokas (tūkst. Lt.) per 2012 m. IV ketvirtį pagal šiuos punktus:

  1. Išmokos administracijai ir valdymo       personalui;
  2. Išmokos pedagoginiam personalui;
  3. Išmokos pagalbiniam personalui

Panevėžio kolegijos DPS Taryba viliasi, jog bus atsižvelgta į susitikime tarp kolegijos administracijos ir DPS Tarybos įvardintas kolegijos direktoriaus pažadas pateikti ataskaitoje bendruomenei informaciją nepažeidžiant įstatymų numatytos tvarkos bus ištesėtas.

DPS Tarybos informacija

2013 vasario 18 dieną įvyko Panevėžio kolegijos DPS Tarybos susitikimas su Panevėžio kolegijos administracija.

Pagrindinė susitikimo tema – Tarybos kreipimasis, kuriame reikalaujama atšaukti Direktoriaus 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22 „Dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų ir koncertmeisterių (akompaniatorių) darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-218, 5 punkto keitimo, prašoma pateikti 2012 m. valstybės biudžeto ir kitų uždirbtų lėšų panaudojimo darbo užmokesčiui bei darbuotojų tarnybiniams priedams ataskaitą, siūloma inicijuoti darbdavio arba jo įgaliotų atstovų derybas su kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotais atstovais dėl susidariusios kolegijos finansinės situacijos sprendimo ir taupymo priemonių.

Tarybos nariai konstatavo, kad šis Direktoriaus įsakymas pažeidžia vieną iš pagrindinių Darbo kodekso principų (DK 2 straipsnis, 4 skirsnis), kad vienos įstaigos darbuotojai turi lygias teises gauti vienodą atlyginimą už tą patį darbą, nes šiuo įsakymu nustatomas lektoriaus1 pareigybėje dirbančio etatinio dėstytojo valandinis atlygis- 19,15 Lt., o antraeilininko- 30,60 Lt.

Tarybos nariai pateikė skaičiavimus, kuriais įrodė, kad skirtingoms pareigybėms nevienodai mažinamas valandinis atlyginimas (profesorių (12,21 proc.), docentų (11,98 proc.), o lektoriaus1 – 14,25 proc.).

Be to minėtame įsakyme nenurodytas mėnesinis darbo valandų skaičius, už kurį mokamas atlyginimas.

Diskusijų metu Tarybos nariai pažymėjo, kad, esant sudėtingai finansinei situacijai, nesuprantamas priedų išmokėjimas administracijai ir specialistams už darbą, kuris numatytas jų pareigybiniuose nuostatuose.

Po karštų diskusijų ir audringų ginčų, Direktorius pažadėjo visą informaciją ir savo sprendimą pateikti visuotiniame kolegijos darbuotojų susirinkime .

Abi pusės konstatavo, kad derybos prasidėjo. Buvo prieita bendros nuomonės, kad būtina kuo skubiau parengti taupymo planą ir jam parengti sudaryti darbo grupę.

Panevėžio kolegijos DPS Taryba pateikia susipažinimui skaičiavimus, kuriuos atliko remdamasi kolegijos Direktoriaus įsakymais dėl tarnybinio koeficiento mažinimo.

Šie skaičiavimai pateikiami kaip Panevėžio kolegijos DPS nuomonė, parengta naudojantis disponuojama informacija ir nebūtinai atitinka esamą situaciją.

Paspauskite, norėdami parsisiųsti:

Koeficientų palyginimas

Analizė

 

DPS Tarybos informacija

2013-02-11 Panevėžio kolegijos profesinės sąjungos taryba įteikė kolegijos direktoriui reikalavimų sąrašą

Panevėžio kolegijos profesinės sąjungos Taryba pirmąjame Tarybos susirinkime, reaguodama į kolegijos direktoriaus įsakymus dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų tarnybinių atlyginimo koeficientų mažinimo ir siekdama atstovauti kolegijos darbuotojus priimat sprendimus, gauti informaciją apie priežastis, sąlygojančias kolegijos administracijos taikomas taupymo priemones ir finansinę situaciją apsvarstė ir įteikė kolegijos direktoriui reiklavimų sąrašą.

Kviečiame kolegijos darbuotojus susipažinti su pateikto kreipimosi tekstu:

Panevėžio kolegijos Darbuotojų profesinė sąjunga

 Panevėžio kolegijos Direktoriui

 KREIPIMASIS

2013-02-11

Panevėžys

2013 vasario 7 d. įkurta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaudama daugiau nei 50 proc. etatinių kolegijos dėstytojų ir gindama Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu, Panevėžio kolegijos statutu ir kitais teisės aktais, kreipiasi į darbdavį-Panevėžio kolegijos direktorių reikalaudama:

1. Nedelsiant atšaukti neteisėtus su kolegijos darbuotojų atstovais ir savivaldos institucijomis nesuderintus direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymą nr, VI-26 ir 2013 vasario 5 d. įsakymą Nr. V1-22 „Dėl Panevėžio kolegijos dėstytojų ir koncertmeisterių (akompaniatorių) darbo apmokėjimo tvarkos, patvirtintos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-218, 5 punkto keitimo.

2. Per dvi savaites pateikti Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybai Panevėžio kolegijos 2012 m. valstybės biudžeto ir kitų uždirbtų lėšų panaudojimo darbo užmokesčiui bei darbuotojų tarnybiniams priedams ataskaitą atsižvelgiant į Kolegijos statute numatytą kolegijos padalinių finansinio savarankiškumo principą pagal padalinius (Verslo technologijų, Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto, Rokiškio filialo, Kolegijos administracijos bei Kolegijos centrų ir Bendrabučio).

3. Per savaitę nuo reikalavimo įteikimo datos inicijuoti darbdavio arba jo įgaliotų atstovų derybas su kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotais atstovais dėl susidariusios kolegijos finansinės situacijos sprendimo ir taupymo priemonių.

 

 

 

 

2013-02-04 įsteigta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga

Mieli Panevėžio kolegijos darbuotojai. Sveikiname visą kolegijos kolektyvą su parodyta vienybę ir supratimu, kad atėjus laikui ginti savo darbuotojų darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus, daugiau kaip 40 steigėjų parašais įsteigta Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga. Pirmąjame steigėjų susirinkime patvirtinti profesinės sąjungos įstatai, išrinkta profesinės sąjungos taryba, atstovaujanti kolegijos padalinius, Taryba išsirinko profesinės sąjungos pirmininką ir pavaduotojus. Verta paminėti, jog visi sprendimai reikalingi tvirtinant darbuotojų profesinės sąjungos įstatus, renkant valdymo organus steigėjų susirinkime priimti vienbalsiai. Profesinės sąjungos pirmininku išrinktas Verslo ir technologijų fakulteto dėstytojas lektorius Henrikas Sinickas, pavaduotojais Medicinos ir Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja lektorė  Danutė Klokmanienė ir Verslo ir Technologijų fakulteto dėstytojas, lektorius Vytautas Paliukas.

Profesinė sąjunga oficialiai registruota Vastybiniame juridinių asmenų registre,  juridinio asmens kodas:302996891.

Šiame tinklaraštyje viešai  supažindinsime Jus su darbuotojų profesinės sąjungos veikla, publikuosime Tarybos ir profesinės sąjungos susirinkimų nutarimus. Šiame įraše kviečiame susipažinti su Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos įstatais. (ĮstataiProfsajunga).

 

Panevėžio kolegijos profesinės darbuotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Vytautas Paliukas